Sunday, June 7, 2009

Para Ibalik Ang Ninakaw

Orasyon para ibalik ng magnanakaw ang anuman na ninakaw nito kung ito ay hindi pa naipagpapalit sa anumang bagay. 

Isulat ang orasyon sa dalawang papel at usalin ng tig-pitong beses sa bawat papel at hihip ng tatlong beses.

Idikit ang isa sa likod ng pinto at ang pangalawa naman sa ilalim ng pinto. Makaeksato o paglipas ng tatlong araw ay babalik ang magnanakaw upang humingi ng tawad at ibalik ang ninakaw nito. 

Ang makapangyarihang orasyon:


" Amram+ Reus Es , Isaac+ Redemptor Et Enstituo, Hacob+ Portavit Es Domus, Es Est Reus Ut Angustus Ut Chalibs Et Perum Cadena Et Compes +++ "


*idikit ng patalikod ang orasyon