Wednesday, December 17, 2008

Sumpa sa Mangkukulam Mula sa "El Arma de Moshe.."

Ang Sumpa sa Mangkukulam mula sa "El Arma de Moshe Filii de Amram: Podoroso Sagrado Vocales":


"


EL DIABLO DE MALMAJICA ES MATADO POR EL PODER DE TETRAGAMMATON
AGRAT ESLAT BELUCIA ES MATADO POR EL PODER DE TETRAGRAMMATON

+++

PERVENHUMUS ENTEREBRO ALVEUS ENVISTRE VOCATUS INCANTAR PIMANAY + VESTRI CAPUT LINGUESERI FIO LIVIS TOSVENTUS PULSUS ABSENTIS VESTRI PAN MICATUS ES SPARSUM VESTRI MAJICA + IN NOMINA SANTISSIMA TRINIDAD VESTRI BEGETUS CROCUS COUD EN SUMANUUM EVOLO + VENEFICUS ADEO UT OMBRE ERANT PROPITIUS UT MIHI + COUD EGOSUM ERAM CORIUSUS + EGOSUM VENIT NON ENVESTRI MEDIUS + IN NOMINA +++, COUD VOS ES NON IUCUNDUS BOLO.
AMEN, AMEN, AMEN.


"- instruksyon sa orasyon na ito ay sa susunod na post.

Friday, December 5, 2008

Ang Susi Ng SATORANG SUSI NG "SATOR""ET PER SIGNUM + CRUSIM AGNUS DEI DEI DEI
PER PROTESTATEM DE SANCTO
M. SANCTU EGO HUM HARICAM
SPIRITO DEI MUNDI DEI DEI +++ SITEM
TISEM MESI MARCAM MIIM PECATA
MUNDI ANIMAMEA EGO TAM
J. M. A. V. M. V.
EVAT SANCTO MITAM NABARBARA
COVERITATIS VERBOM EGOSUM CRISTO
ASER EGO ABAINGOS NOIN SEDRUM HUM."
Pinadala ko na din sa iyo na humiling nito ang basag. Gamitin lang kung kinakailangan.

Wednesday, December 3, 2008

El Arma de Moshe Filii de Amram: Podoroso Sagrado Vocales II - Ang Preparasyon

Sa mga sumunod ko na pagsusuri at pagaaral ay unti-unti ko nadidiskobre ang libro at ang kapangyarihan na taglay nito. May mga bagay na nangyayari sa pagpapatuloy ko sa pagtuklas pero ang ganito ay natural na. At sa tulong na din ng aking mga taga-gabay ay nadadaig ko ang mga kakaibang pangyayari na ito.Ang susunod ko na ibabahagi ay ukol sa preparasyon na gagawin para "....matamo ang estado divino upang makumbinsi ang kataastaasang Deus na lumikha, na ikaw ay pagkalooban ng kapangyarihan sa mga Podoroso Sagrado Vocales at maigawad sa iyong espirito at katawan ang Arma...."(Sa madaling salita ay ang preparasyon na siyang hihikayat sa Dios Ama na ipagkaloob sa gagamit ng Arma ang kapangyarihan o autoridad na magamit ang mga Podoroso Sagrado Vocales)
+++++++

(Mga bahagi lamang)


"..kailanma'y hindi mo maaaring dalhin ang libro sa bahay aliwan at sa lugar ng paglalamay, at hindi mo ito ipapahawak sa sinumang may imoral na katawan at espirito....walang sinuman ang may karapatan na dumapo ang kanilang paa sa libro at walang tao o hayop man ang maaaring lumaktaw dito... "


Part 1:

"......Nawa'y ipagkaloob sa iyo ng kataastaasang Deus ang grasya at kabanalan na kinakailangan upang maunawaan ang mataas na misteryo at lihim ng Arma; at upang makamit eto, ikaw ay makontento sa iyong sarili at huwag humiling sa kataastaasang Deus ng mas mataas pa sa nararapat na ipagkaloob sa iyo; sapagkat kapag ikaw ay nagnais na lumipad ng mas mataas pa at nilabag ang kalooban ng kabanal-banalang lumikha, tulad ng ninais makamit ni Luzbel, ikaw ay walang patutunguhan kundi ang kahiya-hiya at kalunos-lunos na pagbagsak sa lupa.


Samakatwid, ikaw ay kinakailangan na maging sukdulang malinis at banal ang paguugali, at isaalang-alang mabuti ang intensyon ng paglalarawan ng pamamaraan sa preparasyon ng Arma, na kinakailangan para matamo ang estado divino upang makumbinsi ang kataastaasang Deus na lumikha na ikaw ay pagkalooban ng kapangyarihan sa mga Podoroso Sagrado Vocales at maigawad sa iyong espirito at katawan ang Arma, na siyang ibinigay ng Deus kay Moshe at sa kanyang mga salinlahi."


Part 2:

"Ang pangunahin na dapat isaalang-alang ay ang kalakasan ng loob, dahil ang tao na mahina ang loob ay madaling saklawin ng mga demonyo, at sa kahinaan ng loob, ikaw ay madali nilang ililihis ng landas upang hindi maabot ang estado divino. Ang kahinaan din ng loob ang siyang nagiging sanhi ng pagiging mainipin na nagreresulta sa pagnanais na agarang maabot ang kapangyarihan upang mapaandar ang mga Podoroso Sagrado Vocales ng walang kapangyarihan mula sa Dios Ama...."


"..isaalang-alang din ang pagsasagawa ng preparasyon sa ligtas na lugar na kung saan walang sinuma'y makakapag-lugmok sa iyo sa kasamaan at karungisan bago pa sa katapusan ng preparasyon, dahil ikaw ay obligado na tapusin kung ano ang iyong sinimulan..."Part 3:


"...tatlong araw bago ang preparasyon ay nararapat na ang iyong mga nakagawian ay maging kainaman lamang; na ikaw ay maging malaya sa mga tungkulin; maging malaya sa pagnanais sa mga materyal na bagay; malaya sa simbuyo ng pakikipagtalik; at ililihim ng mabuti sa ibang tao ang tungkol sa iyong preparasyon.."


"....sa mga araw ng preparasyon ay ikaw ay kinakailangan na magkaroon ng mapayapang buhay at mag-abstinensiya mula sa mga bagay na hindi makatarungan, at mula sa anumang bagay na
kawalang-galang sa Deus, kalaswaan, kayabangan, kasamaan, imoralidad, sa katawan maging sa espirito; halimbawa ay ang labis na pag-inom ng alak at pagkain, pakikipagtalik, pagmumura, paninirang-puri, pagsisinungaling, at lahat ng bagay na walang kabuluhan, sa halip ay gumawa ng mabuti, maging mapagtotoo sa pananalita, panatilihin ang kalinisang budhi sa lahat ng bagay, at huwag kalilimutan ang pagiging mapagkumbaba...."


+++++++


"...walang sinusunod na araw ang pagkamit ng estado divino, ngunit napatunayan na ng mga nakaraang banal na tumanggap ng Arma na ang makapangyarihang pagsisimula nito ay sa unang araw sa linggo* bago ang pagkabuhay...."

note:

*SEMANA SANTA - LUNESANTO


+++++++


--- Ang mga ibang bahagi ay hindi ko na isinulat dahil na rin sa kahabaan nito. Ang mga nakasulat rito ay ang sa tingin ko na importante na tandaan sa preparasyon ng pagkakaroon ng estado divino o maaaring sa literal na meaning ay ang pagkakaroon ng "DIVINE STATUS", na magbibigay ng kapangyarihan para gamitin ang Arma sa pamamagitan ng pag-gamit ng Podoroso Sagrado Vocales. Ang pamamaraan din ng preparasyon ay similar sa turo sa akin noon sa paghahanda sa mahal na araw upang makamit ng buo ang kapangyarihan. Maaari akong magdagdag ng mga bahagi(mga orasyon) at kung meron man ako nakalimutan pero sa ngayon ay ang mga ito muna. ---

+++++++

ANG PREPARASYON

"....at sisimulan na ang paghahanda na gaganapin sa unang umaga ng linggo ng preparasyon..."


"Una, bago pa man sumikat ang araw ay ikaw ay kinakailangan na naka-paligo at nalinisan mo na ang iyong katawan, at magsusuot lamang ng malinis na damit.. lumuhod sa harap ng iyong altar at taos-pusong manalangin sa Dios Ama, pasalamatan siya sa mga grasya na ibinigay niya sa iyo mula ng ikaw ay ipinanganak hanggang sa kasalukuyan, at buong mapagkumbaba mo ipagkatiwala ang iyong sarili sa kanya, at ikumpisal ang lahat ng iyong mga kasalanan, at magmakaawa na ikaw ay kanyang iligtas at patawarin mula sa iyong mga kasalanan. At ipagmamakaawa mo rin na sa darating na panahon na ikaw ay bigyan niya nawa ng grasya at kabanalan na ibigay sa iyo ang kapangyarihan sa mga Podoroso Sagrado Vocales at igawad sa iyo ang Arma, at ikaw ay patnubayan at gabayan ng Dios Ama sa kanyang banal na landas at kagustuhan, ng ikaw ay hindi mahulog sa mga kamay ng mga demonyo at kanilang mga maling gawain at landas...."

"...pagkatapos mo magdasal, bigyan ng pasasalamat, hingan ng tawad at bigyan ng papuri ang kataastaasang Dios Ama ay dasalin mo ang mga orasyon na ito:

PANALANGIN SA DIOS AMA:

PATRIM VENTORUM DEUM "AUM"
RELINQUIS DE MORUM LAUDAMUS
OMNIBUS IN RELICTUM ESCIAMET
ESCIT DOMINO ET DOMINE
CATIBUS ET PATER AC CAELUM
( ............ )
MISE LITUS ET MEORUAM COELIBUS
SEDIT DET IN VIRTICE ET DEO
ABTEROMA SAM CAM APORTOSUM
AC PATREM DEUM
"
(to be continued............)

Sunday, November 30, 2008

Pang-Bakod sa Magnanakaw, Sakuna at Mal-Espiritus

Pang-Bakod sa Magnanakaw, Sakuna at Mal-Espiritus(but perhaps generally sa masasamang loob):

Pangproteksyon sa iyong bahay laban sa masasamang loob at sakuna. Kumuha ng 4 na maliliit na bote ng cough syrup o similar na bote na dark ang kulay.

Isulat ang orasyon na ito sa maliit na papel at ilagay sa loob ng maliit na bote:

"IGSAC IGMAC IGOT HUM"Maari mo ito isulat ng vertical o horizontal. Kapag nailagay mo na sa loob ng bote ay iyan din ang ibulong mo sa loob ng bote ng tatlong beses saka mo agad na takpan. Apat ang gawin mo na ganito saka mo ibaon ang tig isang bote sa apat na sulok ng iyong bahay.

Tuesday, November 25, 2008

El Arma de Moshe Filii de Amram: Podoroso Sagrado Vocales I

Sinimulan ko na ang pagaaral at pagsusuri sa natagpuan ko. Pero hanggang sa ngayon ay bumibigat pa rin ang pakiramdam ko kapag hawak ko ang libro na ito. Ang mga unang tanong sa isip ko ay ano ba ang libro na ito, sino ang pinapatukuyan at ano ba ang ibig sabihin ng El Arma de Moshe Filii de Amram: Podoroso Sagrado Vocales.Kung maaari lamang ay madaliin na at pagbubuklatin na lamang ang libro, pero narinig ko na ang isang paniniwala na kapag bara bara na binasa ang mga lihim na libro ay hindi mo ito matitigilan na basahin. Paulit ulit mo ito bubuklatin at babasahin ngunit wala naman pumapasok sa iyong isipan at walang maiintindihan. Kaya nagdecide na lamang ako na isa-isahin ang nilalaman nito. Kumuha ako ng notebook at dun sinimulan isulat ang aking natutuklasan at naiintindihan.Sa pagtuklas ko sa libro na ito ay ibabahagi ko ang dapat lamang ibahagi. Kung mayroon man nakakaalam na tungkol sa libro na ito ay hindi ako mahihiya na itanong kung ano at para saan ba ito. Kung puwede sana ilagay ang mga larawan ng bawat pahina kagaya ng ginagawa ni Ka Tikbalang ay mas maganda ngunit sa ngayon ay hindi muna siguro maaari.


At pinagiingatan ko rin na ibuka ang aking bibig kapag binabasa ang mga kasulutan sa libro na ito. Mas mabuti na ang safe.
*******Pagbuklat ng libro ay ang unang makikita ay ito

"

+++


IN NOMINA

DE

SANCTUS ET OMNIPONTENTES

DEUS

EL ARMA DE MOSHE FILII DE AMRAM


PODOROSO SAGRADO VOCALES


+++


"


Sa mga kasunod na pahina ay masasabi ko na ang mga nakasulat ay testamento sa pagpupuri sa kapangyarihan ng Dios Ama, testamento ng Misteryo, Lihim na kapangyarihan, Kaluwalhatian at Lakas ng "ARMA", testamento ng pagiging masunurin "nila" sa "kanya"(Sinong nila at sinong kanya?), at mga testamento pa ng pagpupugay sa kapangyarihan ng Dios Ama na utusan "sila"(?) na sundin ang mga mortal na gagamit ng "ARMA".

Madami pa ang nakasulat na matatawag ko na testamento na ang iba ay may basag at shortcut pa ng mga lihim na pangalan pero ang nakatawag sa aking pansin ay ang testamento na "...at kapag siya ay iyong tatawagin ay siya ay aakap sa iyo at pasusunurin niya ang limang prinsipales at kanilang caruajes, at ang mga kalihim at ministro na nakapailalim sa kanila, na umanib sa iyo, katulad ng paguutos niya sa pag anib at pagsunod nila kay MOSHE anak ni AMRAM... "


- Si MOSHE ay panigurado ang siyang tinutukoy na "kanya" at siyang pinagtutungkulan ng libro na ito. Pero sino ang tinutukoy na "sila"? Iyan ang aalamin ko at pilit na iintindihin.*******

Sa pagpapatuloy ko sa pagbasa at pagintindi sa kasulatan ay natuklasan ko sa isang pahina kung sino si MOSHE. Ang pahina ay mayroon mga disenyo sa gilid na para bang nilagyan ng "border" at malamang ay dinagdag lang dahil halata na guhit kamay lamang ito, at sa gitna ng pahina na ito ay eto(hindi muna maaari ibunyag ang lahat ng kasulatan):"
+++
Pakikipagusap ni Moshe sa Dios Ama sa Bundok ng Sinai

MAYS AFFABY ZIEN JARAMYE YEE.........
DAMAA YRSANO ...... LOYFOO LHAYYLY
YRE EYLVI ........ LYELEE LOATE........
LIDEFOY EYFOY........RAMEETY RYBITAASA......
SCIBIU RITE.......VETE EDE..........
RABABE CANOCANUBEC......

+++
"- At sino pa nga ba ang nakipagusap sa bundok ng "SINAI" kundi walang iba kundi ang Propetang si MOSES. Pero bakit kaya MOSHE pa ang pinangalan sa kanya sa libro at hindi na lamang MOSES?


Pero ang importante ay natuklasan ko na nga kung kanino pinapatungkol ang libro. Ngunit para saan nga ba ang libro? Ano ang gamit ng ARMA? At ano ang PODOROSO SAGRADO VOCALES? At kaya naman siguro nilagyan pa ng mga disenyo ang pahina dahil na rin sa sadyang napakahalaga nga naman ang pakikipagusap ng Banal na si Moshe sa Dios Ama.Pero hindi kailangan madaliin ang libro kaya sasagutin ang mga tanong na yan sa susunod na pagsusuri.

Monday, November 24, 2008

Lost Libreta

Nang maghalungkat ako ng mga libreta upang malaman ang sagot sa tanong ng isang reader ukol sa gamit ng isang medalyon ay isang napakainteresanteng libro ang nahanap ko. Hindi ko man nahanap ang sagot sa tanong ng isang reader ay natagpuan ko naman ang isang libro na minsan ay hindi ko pa nakita. Ang libro na ito ay nalaman ko agad na hindi sa akin dahil ng hawakan at buklatin ko ito ay naramdaman ko na naninigas at nangangawit ang aking mga kamay. Binitawan ko ito agad at umusal ng "SANCTA MATER MARAMATAM A. MOJA E. SALVAME" upang tanggalin ang kapangyarihan na nakaseal sa libro na ito. Ang libro na ito ay pagmamay-ari ng tao na nagpamana sa akin ng karunungan na taglay ko. At masasabi ko na ito ay isang importanteng libro para sa kanya dahil na din sa kapangyarihan na pinalibot niya dito.

Ang titulo ng aklat ay "El Arma de Moshe Fili de Amram" at may subtitle na "Podoroso Sagrado Vocales". Pipilitin ko na makapagshare ng mga nilalaman mula sa libro na ito. At kung mayroon naman na nakakaalam o may hawak ng libro na ganito ay feel free na iemail ako.
At para naman sa mga tanong ukol sa gayuma sa banga:

- Ang mga kandila ay hindi na kailangan pang ubusin. Kung maaari nga ay ulitin ang ritual sa susunod na biyernes at kung ano ang ginamit mong mga kandila ay iyon din ang gamitin mo sa ritual.

- Basta itago niyo mabuti ang banga. Hindi dapat masikatan ng araw. At huwag na huwag ipakikita o ipapaalam sa iba ang ukol dito.

- Nasa straight line ang mga kandila sa color format na binigay ko.

- Kahit anong ritual ay huwag ninyo ipaglandakan na gagawa, gumagawa o gumawa kayo ng ritual o pagoorasyon katulad na lamang ng ginagawa ninyo sa chatroom. Maaari ninyong linawin ang instruksyon pero huwag ninyo sabihin ang about sa ritual ninyo. Napakaimportante ng pagiging masekreto lalo na sa inyong mga baguhan pa lang.

- Isulat ang orasyon sa isang papel saka ninyo ulit kopyahin sa isa pa. Kahit anong orasyon na inyong kokopyahin o ililipat sa inyong libreta ay dapat ay sinusulat muna sa isang papel at saka kopyahin mula sa papel na iyon.

Saturday, November 22, 2008

BANAL NA PANGALAN NA IBININYAG NG PANGINOONG JESUS SA NUNO NOONG NASA LOOB NG BATONG "OMO"

FOR REFERENCE ONLY, ANG BASAG NG MGA PANGALAN AY HINDI IBUBUNYAG:

BANAL NA PANGALAN NA IBININYAG NG PANGINOONG JESUS SA NUNO NOONG NASA LOOB NG BATONG "OMO":
MACMAMITAM MAEMPAMAEM
IISANG DIOS SA AMA, SA ANAK, SA DUNONG AT LAKAS
TATAWAGIN KANG DIOS NA TATLONG PERSONA.
DEUS OTHEOS DEUS YSCHIROS AT DEUS ATHANATUS
A.A.A., H.A.H., A.A.A., U.Y.A., U.H.A., A.H.A., J.A.H.
ABISTE ABITE ABITEM
MUJER OHER OTHERADAM

Tuesday, November 11, 2008

Orasyones ng Rebeldeng Filipino

At para sagutin ang napakabagong kategorya na tanong ng isang reader:

Naikwento daw ng lolo niya sa kanya na gumamit daw ng orasyon ang mga rebeldeng Filipino laban sa mga kastila. At kung totoo ba daw ito.

At ang sagot ko ay OO. Sila ay gumamit nga ng orasyones at agimat laban sa mga kastila noong araw. Sila ay pinagkalooban ng libreta ngunit ang mga orasyon ay hindi sinulat ng kompleto sa libreta(na kung susukatin ay halos 3 X 3 inches lang ang size) at hindi man ito kompleto ay hindi ito matatawag na basag.

Ito ay sinulat ng pa-shortcut. Halimbawa:

Ang EGOSUM ay sinusulat ng EGSM..

At ginawa ito hindi upang magkasya ang mga orasyon sa napakaliit na libreta, ginawa ito para hindi madiskobre o matutunan ng sinuman na magnanakaw o hindi karapatdapat makakita sa libreta na ito. At ang mga libreta na ito ay pinagaralan na at kinabisado ng gagamit bago pa man buong ipagkaloob sa kanila.

Pero ano nga ba ang mga orasyon na ginamit ng ninuno nating rebelde noong araw?

Narito ang mga halimbawa ng mga orasyon ng ating rebeldeng ninuno
(bahala na kayo tumuklas kung ano ang buo nito):Para mahilo at bumagsak ang kalaban
:

EGSM
TGSM
KSMPara pahinain/sirain ang katawan at espirito ng kalaban:

HESUS
MRA
BDRNA ET
CRO
TNMN


Para mabitawan ng kalaban ang anomang armas:
Iinit ang armas at hindi mahawakan:
Mapapaso kapag hawakan:

LCM
SLCM
SLRMPara hindi makakita ang kalaban(pampuwing, pambulag):

1. OBRSM
RSM
MTTCTR

2. RSRB
MSR
RCTTM
+++

(hihip sa hangin)

Para dapuan agad ng sakit:

PAYMON
BLYL

BL

BSCM

UMO

DTM

BLYL

PAYMON


Para hindi makahinga:
Sisikip ang dibdib:

EGSM
BRSTM
CRTS
TRSTS
TMVGTM
DTRC


Para mapaso ang katawan:
Masunog ang katawan:
(Maaaring sa pakiramdam at hindi literal)LZBL
ATRRE
EPNT
OPRA
ULS
VVA
LZBL
PHU...

At ang mga orasyon na ito ay patunay nga na lumaban ang ilan sa ating mga ninunong rebelde gamit ang mga orasyon. Sa katunayan, ang mga halimbawang ito ay galing sa isa sa mga libreta ng ating ninuno.

*tandaan.. hindi lahat ng orasyong mukang shortcut ay BASAG..

Monday, October 27, 2008

Litanya/Orasyon ni Haring David Pampasuko sa Tao

Nilulubos ko na ang libreng panahon ko para magturo ng mga orasyon na inyong magagawa sa Biyernes ng hating-gabi. Ang orasyon na aking ibabahagi ay isusulat sa white coupon bond gamit ang bagong ballpen at isisilid sa loob ng pulang tela. Yung kasing laki lang ng tulad sa scapular na tela. O katulad na nga siya ng sa scapular ng Nuestra Señora del Carmen na may lalagyan sa loob. Ito ay itatali sa baywang o gawin kwintas kapag gagamitin.

Dapat nakaready na ang paglalagyan ng orasyon na ito. Mas mabuti na gawin sa harap ng altar at mga kandila lamang ang iyong ilaw.

Narito ang pangbuhay dito.

Isulat sa papel ang dasal na ito:

"OMNIS POPULI PLAUDETE MANIBUS IUBILATI DEO ENVOCE LAUDIS, QUONIAM YHVH ALTISSIMOS TERIBILIS REY MAGNO SUPER OMNEM MUNDO, CONREGABIT POPULOS SUBTER NOS ET TRIBO SUB PEDIBOS NOSTRIS, ELIGIT NOBIS EREDITATEM NOSTRAM GLORIAM JACOB QUAM DILEXIT SEMPER, ASCENDIT DEUS IN IUBILO DEUS INVOCE BUCINAE, CANETE DEO CANETE CANETE REGI NOSTRO CANETE, QUIA REY UNIVERSAE TERRA DEUS CANETE ERODITE, REGNABIT DEUS SUPER JENTES DEUS SEDET SUPER TRONUM SANCTUM SUUM, PRINCIPES POPULORUM CONREGATI SUNT POPULUS DEI ABRAAM QUONIAM DEI SCUTA MUNDO BEHEMENTER ELEVATA SUNT, IN NOMINA ELOHIM GIBOR."

Pagkatapos isulat ay dasalin ang Sumasampalataya hanggang sa "ipinako sa krus" saka ibulong ng Pitong beses ang orasyon at usalin ang susi na siya rin nitong pang-ganap:

"DOMINE S. EXIUM LIBIRATE DAVID DE M."

Saka ifold ang papel at isilid sa loob ng pulang tela. Ito ay gagawin ng pitong biyernes at pagkatapos nun ay ang susi na lamang ang siyang ibubulong sa loob ng tela ng pitong beses kada biyernes.


Sa pag-ganap:

Para paamohin, pasukuuin o palubagin ang loob ng isang tao o ng isang grupo man. Ito ay dapat nakakwintas sa leeg o nakatali sa baywang kapag gagamitin ang pang-ganap na orasyon.

Ito ay maaaring:

Ibulong ng tatlong beses sa tubig, alak o pagkain.

Ibulong ng tatlong beses habang nakatitig sa mata ng tao.

Ibulong 3x sa lana at lagyan ang noo o gitna ng dalawang mata ang tao habang natutulog.

Ibulong at ihihip sa batok.*Ang basag ng orasyon ay hindi para sa lahat at siyang ibabahagi ko lamang sa mga taong naging mabuting reader ng site na ito.

Friday, October 24, 2008

October 31

Paumanhin at hindi muna ako gaano makapagsusulat dahil may preparasyon ako ginagawa para sa aking Calavera para sa sasapit na pista ng mga patay. Sadyang marami-rami ang isang uri ng halaman na kailangan gamitin sa pausok sa calavera at hindi ito madaling hanapin ngayong panahon. Pero ipapaalam ko na sa lahat na ang October 31 simula ng hating-gabi hanggang alas-3 ng umaga ay napakainam na gumawa ng mga rituals lalo na ang panggagayuma.

Mainam din na sa araw na ito o sa mismong gabi ng kapistahan ay kumuha ng mga lupa at kandila mula sa chapel ng sementeryo upang inyong gawing kandilang perdon.

Ibubulgar ko rin na ang Lana na may halong lupa galing sementeryo ay mainam na pampahid sa nakulam kung ito ay hindi na makuha sa kapangyarihang kanan. Kapag hindi mo na makuha sa mga dasal ng kanan ay parusahan mo gamit ang kaliwa. Ang lana ay dapat gawin sa araw na din na ito at kapag kukuha ng lupa galing sa sementeryo ay huwag na lilingon pabalik. Ang bendesyon sa may halong Lana na ito ay:

"+++ PATER DEUS MEUS JESUM CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM, BENEDICTIONEM ESTA SACRA ARMA CONTRA TODOS MALINIGTIS Y ENCANTO ET BROHAS IMPACTUM, OH PODERO MITAM VALEO MEI INAEGER. +++ AMEN."
At dahil na rin sa ang gayuma ang pinakamainam na gawing ritual sa araw na ito ay ituturo ko ang una ninyo dapat sambitin kapag gagawin ang ritual na ito.

Ang pauna na dapat sambitin ay:

"HAI - HUC - HAO - HO, DOMINE SANCTI PATER, REY MUNDI DEO HAM + ECCERAT SEERAM MELRISIRE"

Saturday, October 18, 2008

Sa PagTuklas Sa Pag-Gamit ng Kapangyarihan ng Orasyon

Interesante ang tanong na ito na natanggap ko. Pano nga ba daw tutuklasin ang pag gamit ng orasyon? Sasagutin ko na lamang ito base sa aking sariling karanasan.

Kahit noong ako ay hindi pa nasasalinan ay pamilyar na ako sa lihim na karunungan dahil na din sa ang lahi namin ay malalim na ang kaalaman dito. At may mga pagkakataon noon na binibigyan ako ng orasyon ng aming mga Apong na walang kasamang instruksyon. Nakasulat lamang sa papel at yun na. Pero dahil sa ako ay pamilyar na sa pag-gamit ng mga orasyon ay hindi naging problema ang pagtuklas kung paano gagamitin ito. Katulad na lamang ng orasyon na binigay sa akin ng kapatid ng aking lola ukol sa mababangis na hayop. Ang orasyon para sa mababangis na hayop ay:

"MITAM TURVETAM TRUATECAM"


At ang pinakamainam na pinagtestingan ko nito ay ang aso na nakakulong sa likod ng aming bahay. Ito ay mabangis at hindi kumikilala ng amo. Kumbaga ay parang asong ulol na. Kapag nilalapitan ay nagwawala sa galit.

Una ko ito sinubukan sa araw ng biyernes. Binulong ko ang orasyon ng tatlong beses at lumapit ako sa aso pero nagwawala ito sa kulungan sa galit. Hindi gumana.

Pangalawa kong subok ay binulong ko ng isang beses habang nakatitig sa aso. Ngunit hindi pa din gumana.

Pangatlo ay binulong ko ng tatlong beses sa aking daliri at itinuro sa aso, wala pa din epekto. Kaya pinalipas ko na ang araw na iyon at hinintay ang susunod na biyernes. Hindi ko naman minamadali ang pagtuklas kung paano gamitin ang orasyon na iyon.

Dumating ang sumunod na biyernes at sinubukan ko muli. Una ay binulong ko ng isang beses at inihip sa hangin sa direksyon ng aso. Nilapitan ko ang aso pero nanggagalaiti pa rin ito sa galit.

Pangalawa ay binulong ko ng isang beses sabay padyak ng kaliwang paa ko sa lupa ng tatlong beses. Walang epekto. Sinubukan ko naman ibulong ng tatlong beses sabay padyak ulit sa lupa ng tatlong beses pero mas nainis lang ang aso sa pag-padyak ko.

Pangatlo ay binulong ko ito sa pagkain ng pitong beses at pinakain sa aso. Kinain pero wala pa din epekto sadyang mabangis pa din sa akin.

Nawawalan na ako ng pasensya sa orasyon sa kakasubok ko nito.

Ngunit muli ko pa rin itong sinubukan at inusal sa aking isip ng tatlong beses habang nakatingin sa mga mata ng aso. Pagkatapos ko usalin ito sa aking isip ay bigla na lang naupo ang aso at nanahimik. Unti unti ko ito nilapitan at tinitigan. Sinipa ko ang kulungan pero wala itong ginawa, nakaupo lamang at nakatingin sa akin.

At dun ko na naaprubahan at natuklasan ang pag-gamit ng orasyon na iyon.*Ang pag-tuklas sa pag gamit ng orasyon ay may kaunting kahirapan. Dahil ang mga orasyon ay maaaring usalin, ibulong o isipin lamang. Ito ay maaaring dalawa, tatlo, lima, pito o siyam na beses uulitin. Maaaring gagamitan ng paturo ng daliri, palipad-hangin, pagkain, painom, tapal, et al..

Kaya mahirap magconclude ng sagot kung paano matutuklasan ang pag gamit ng orasyon. Maliban na lamang kung ikokonsulta mo ito sa iyong mga guides dahil siguradong malalaman mo ang mga instruksyon kung paano magagamit ang orasyon kapag sa kanila mo ito itatanong.

Mainam siguro na mag-experiment na lamang kayo at pagtiyagaan na tuklasin kung pano bubuksan ang kapangyarihan ayon sa gamit nito.

Sabi nga ng isa kong kamag-anak noong araw, kapag binigyan ka ng orasyon ng walang instruksyon ay para ka narin binigyan ng baril na magkakahiwalay ang mga parte. Bahala ka na sa buhay mo na matutunan na buuin at paputukin ito.


Wednesday, October 8, 2008

The Wheel For Thieves

Isulat ang mga banal na ito sa tatlong pirasong papel. Tatlong piraso sa kada stick ng wheel na nagawa niyo. Itatali ito gamit ang pulang tela sa bandang ibaba ng kada stick. Malapit na din sa gitna ngunit mas babaan niyo pa.

Sa unang stick: "KICSALISUM IRINECI"

Sa pangalawa: "KENEBA"

Sa pangatlo: "KEDESELAN EMACACALA ENACIRICA"

Sa pangapat: "TALAUM ANIMUM"

Sa pang-lima: "CARAC AREOA RIRIR AOERA CARAC"

Sa panganim: "MOREUM ROSORUM ELOHIM"*Ito ay gagawin sa biyernes lamang at isusulat sa papel gamit ang ballpen na binili rin sa araw na yun. Ang pulang tela ay maaaring bilhin sa araw ng martes o biyernes. Ang sinulid na gagamitin pantali ay pula o itim na pantali(sinulid). Ang mangyayari ay ang pulang tela ay magiging panakip sa papel kapag itatali niyo na sa mga kahoy.

Ang ibang instructions ay sa susunod na.

Saturday, October 4, 2008

Kulam Para Mag Sugat ang Katawan

Ito ay para lagyan ng mga sugat ang katawan ng parurusahan sa ano mang parte naisin. Ito ay mapanganib kapag hindi ginamitan ng orasyon dahil hindi mo ito basta mababawi at maaaring sa sarili mo gumana.

Ritual:

Para lagyan ng sugat ang ano mang parte ng katawan ng iyong parurusahan ay kumuha ng __ na piraso ng buhok at larawan ng taong parurusahan. Sa araw ng Huwebes o Lunes ay kumuha ng itim na manok at huwag na dapat pakakainin.

Pag sapit ng 12 ng hating gabi ng Biyernes o Martes ay laslasin ang leeg ng manok at ipunin ang dugo sa platito. Ilagay o ibabad ang __ na piraso ng buhok ng parurusahan sa platito ng dugo at orasyonan ito.

Kung nais masugatan ang ano mang parte ng katawan ng parurusahan ay ilubog ang kaliwang hintuturo sa platito ng ilang sandali at gamit ang larawan ay tuldukan ng dugo ang parte ng katawan na gustong sugatan. Maaari din gumamit ng tusok ng balahibo mula sa kaliwang pakpak ng manok na iyong pinatay.

Kapag nalagyan na ng dugo ang larawan ay dalhin ito, ang manok at ang platito ng dugo at ilapag sa tabi ng puno na hindi kayang yakapin ng isang tao (Ang aking ginagamit ay ang puno ng Banyan o Sampaloc) at magsindi ng itim na kandila. Ulitin ang orasyon.

Iwan na lamang ang mga ito at umalis na. Huwag lilingon pabalik tanaw sa mga ito.

Obserbahan ang pinarusahan. Bibigat muna ang katawan nito at unti unti maglalabasan ang mga sugat. Kapag nangyari na ito ay kunin ang larawan at itago.

Kapag nais bawiin ay hakbangan ang larawan at saka punitin ng tatlong beses.Para sa albularyo:

Mainam ang orasyon na "M. Podoroso" para labanan ang kulam na ito.

Sunday, September 28, 2008

Ang Epekto Ng DUDA

Ang isa sa mga makakasira sa ginagawa ninyong pagoorasyon at ritual ay ang DUDA. Nababasa ko ang mga pagkaduda ng iba sa mga rituals at orasyones na ipinopost ko. At hindi na ako mageexplain pa ng pagkahaba haba ukol dito. Ihalintulad na lang naten ito sa nangyari kay Apostoles Pedro at Poong Jesu Cristo ng sila ay maglakad sa tubig. Hindi ba't ng matakot at hindi nagtiwala sa kapangyarihan ni Jesu Cristo si Pedro ay lumubog ang apostoles sa tubig? Si Jesu Cristo na makapangyarihan sa lahat na ang nagutos at nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para maglakad sa tubig pero bakit kaya lumubog pa din si Pedro?

Nasabi ito ni Jesu Cristo kay Pedro:

(Mateo 14:31)

"Oh ikaw na kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nagalinglangan?"

Kaya kahit gaano pang kataas na kapangyarihan ang ibinigay sa inyo kung ito ay pinagdududahan niyo ay wala rin itong kwenta. Hindi ito tatalab at magiging walang kabuluhan lamang. Tandaan niyo, hindi ito umeepekto kung hindi kayo naniniwala. Hindi ito psychological kundi isang universal nature na ng kapangyarihan.

Thursday, September 18, 2008

Ritwal Sa Kandila

Upang utusan ang mga espiritu na tulungan ka para mangyari ang hinihiling na kung saan ang hiling ay hindi nauugnay sa sugal:

Bumili ng kandila sa araw ng biyernes. Puti para sa kabutihan at Itim para sa kulam. Pagsapit ng alas-6 ng hapon o kapag nagaagaw na ang liwanag at dilim sa hapon ay ibulong ito sa kandila ng tatlong beses ukol sa pag-gagamitan:

Para sa Hanapbuhay: "domine quis habetabit en tabernaculo tuum"

Para sa Pag-Ibig: "domine meo corpus nois exaltatum"

Para sa Kalaban: "exsurgat dios et desipentur enimici"

Para sa Proteksyon/Pang-gagamot: "dios in nomine tuum salvum mepac"

Para sa Kapatawaran: "miserere meo dios segunsu magnam"

Pagkatapos ay ibulong sa kandila ang:

"Benedictionem sa ngalan ng Dios Ama at ng kanyang mga anghel na ikaw ay maging banal at ibigay ang aking hiling sa ngalan ng kabanal-banalang pangalan ni Adonay.(Amen)"

Sindihan ang kandila.

Pagkatapos ay isulat ang orasyon na ito sa maliit na papel pagkatapos ay basahin ng pitong(7) beses:(habang hawak ang kandila. Kanang kamay - Mabuti, Kaliwang kamay - Masama)

"DEUS DEUS LIBERAMUS UMALLY DATE NATAM ICOM NOCT HIS OMINO. AMEN.."

Saka banggitin ang pangalan..

*Kapag ang ritwal ay para sa gagawa ng ritwal ay usalin ang ganito "Ako si (pangalan)" at isunod na banggitin ang hiling.(3x)

*Kapag ang ritwal ay para sa ibang tao ay usalin ang kompletong pangalan at ang gusto mangyari o hiling para sakanya.(3x)


Saka ipatong ang kandila sa papel at hayaang maubos ito. Magingat lamang at baka masunugan pa kayo ng bahay at tawanan pa kayo ng mga demonyo.

Pagkaubos ay tanggalin at itago sa maliit na kahon ang napaglusawan na kandila kasama ang papel ng orasyon na dumikit dito. Ulitin ang ritwal ng biyernes lamang. At kapag nangyari na ang hiling ay puwede na itapon ang kahon.

Tuesday, September 16, 2008

Ang Kataastaasang Libro ng Kapangyarihan


Ang Kataastaasang Libro ng Kapangyarihan
- Nagtataglay ng matataas na antas ng mga orasyon at riwal.
Isinulat ng tatlong gabi ng walang tulog sa paguutos ng banal na espiritu. Ang libro ay bumibigat at hindi halos hindi nabubuhat ng taong sasamantalahin ang kapangyarihan na nilalaman nito. Kinatatakutan ng mga engkanto at gustong angkinin ng mga mangkukulam ngunit hindi mahawakan dahil sa poder na nakapaloob sa unang pahina nito. Ang mga dasal na napakaloob ay siya ring ginamit ng isang rebeldeng Obispo noong panahon ng kastila upang labanan ang mga kastilang sundalo.

Ang mga halimbawa ng mga orasyon na nilalaman nito:

Pantawag sa Hangin at Kulog

Paglikha ng Masamang Espirito(Diabolical Guides)


Pagpatumba o Pagpatay sa Kalaban


Pagpatigil sa Sasakyan


Sa kapangyarihan ng Atardar at ang dasal upang magpakita ang Banal na Espirito


At ang mga sumusunod:

- Pagkausap sa espirito ng taong buhay o patay gamit ang baso
- Pagutos sa mga Hayop
- Pagpasok sa mundo ng Duwende
- Pagpasok sa desyertong mundo ng tikbalang at mga enkantong kulong
- Complete instruction sa pag-gawa ng Cabal sa Katawan upang hindi tablan ng anumang bagay
- Pagpasok sa gubat ng Engkanto de Dios
- Magbago ng anyo
- Pahintuin ang Araw
- Pakikipagusap sa mga Angeles Rebeldes
- Ang Kapitulo sa Bibliya na kapag iyong binasa ng Pabaliktad ay magiging mangkukulam ka
- Ang orasyon sa pagtawag sa espiritong tagapagturo ng pangungulam
- Pagkuha ng Tagapagturong Engkanto
- Et al..
Ang mga matagal ng nagaaral ay maaaring narinig na ang librong ito at totoo nga na ito ay nag-eexist. Eto ay pinapasa pasa ng hanggang tatlong kopya lamang at binabaon o sinusunog ang orihinal na pinanggalingan kapag gumawa ng kopya.

Monday, September 15, 2008

Upcoming Topics

There will be a great revelation on the Filipino Occult on my upcoming topics. It wont reveal everything. But it will show or make you understand how the process of acquiring supernatural guides or supernatural power is operated.

Thursday, September 11, 2008

For Stolen or Missing Things That It Will Be Returned or Found (Not Tested/Proven)

Write the orasyon in a new white paper with a new red or black pen infront of the image of the Virgin Mary. Having candles as your only light. The Orasyon:

"+ CIAMACIA, + AMACIA, + AMSCIALA, + UAISTOU, + ALAM, ++ ELAST LAMASCH. "After writing it, read the orasyon 9 times adding this words after every orasyon "ANG PAG-AARI KO AY MULING BABALIK SA NGALAN NG AMA, NG ANAK NG ESPIRITU SANTO.AMEN.", fold it three times and stick it on your main door. Do this in a Friday at sunset or at exactly 6pm. It is said that if the thing is not yet sold then it will come back after three days. 

Saturday, September 6, 2008

Sa Pag-Ani ng mga Halaman

Ang orasyon:

"Sancto Mundo de Deus Eloim Darmelo Poder de Eden, Darmelo Poder de Masitas"

Pitong beses bago pumitas. Pag may gumambala huwag papansinin, hindi nila kayo kayang saktan.

Friday, August 29, 2008

Orasyon Para Hipnotismo(Nasa Libro)

Ang orasyon na ito ay siyang napakalakas at nagtataglay ng kapangyarihan na makapagkokontrol sa tao.

Ang orasyon:

"Huc.. Sic.. Benedictum.. E.. H.."

Ang epekto:

Mawawala sila sa sarili at susundin ang kahit ano mang nais mo. Ngunit mabilis na mawala ang bisa. Nasa libro ang mga pangontra dito.

*Ito ang siyang ginagamit ng mga sindikato para lokohin ang tao at nakawan.


Sunday, August 24, 2008

On Confrontation/Exorcism of Engkantos, Witches and Sorcerers

I have stated in my book to take note on the eyes of the Exorcised/Confronted being because you can determine the strength, intent or character of the confronted/exorcised being with their eyes. And by knowing this, you will be able to know how to treat these beings.
Actually, it's very simple to know this:

Engkantos:

If an Engkanto's eyes are closed when exorcised and confronted then expect it to be not very violent. It might struggle but won't cause you much harm. Most of them who enters a man's body and communicate with their eyes closed is a Good Engkanto.

But if an Engkanto's eyes are open then beware. They are violent and will try their best to escape from you. In my experience they would always aggressively ask "Bakit ka nakatingin sa akin?!!! Anong tinitignan mo!!" As if they are very conscious on being looked at.

Do your best to ask their name and mention it when making a command. Being able to know their name means taking control over them. If they resist then I will suggest to put grinded ginger on their left eyes. They hate that very much.


Witches:

When confronted, most of them opens their eyes to know their enemy. They will remember the faces of those around them and might take revenge on them instead. So it is best not to have so many people around when confronting them. Now let me discuss you two types that might have happened why a witch cursed their victim; First, simply because they are in league with the devil and cursing people is an oath that they must do. And second, they took revenge. Witches who took revenge to a victim who admitted doing harm to the witch should not be treated very harshly on the first confrontation. These witches usually close their eyes and is very calm. They do not deny what they've done and would tell you how hurt they were because of the victim. So I myself do not bother to ask their name if this is the case. I just ask them to lift the spell and if they said yes then I'll take their word. If the victim comes back to you because the spell was not lifted then that's the time to be harsh.

Now on witches who are in league with the devil, the only answer you will get from your question "Bakit mo siya kinulam(Why did you curse him?)" is a very plain and rude "Gusto ko lang(Because I want to)". This immediately gives me highblood because I myself had to suffer by testing rituals to MYSELF, to be considerate of other people who are innocent and has not done me harm. So i immediately force them to reveal their name and threatens them that I will reveal it to the whole town. I also put grinded chili on both of their eyes if they do not communicate and cooperate well. Torturing them through their fingers is not enough for me. And should not be enough for you too.

Lastly about witches, let me tell you a story about a group of non-believers who doubted my powers. They accused me of only calling spirits to pretend to be the witch on the victim's body, so when I had to confront a witch I asked them to witness how its done. I put chili on the witch's eyes and asked the non-believers to go the house of this witch at that very moment. They went to the witch's house as I continously put chili on the witch's eyes. And when they came back to me they recounted on how they were astounded to see the witch covering her eyes and screaming on pain. And so, they believed...


Sorcerers:


Eyes are always open. He can put the lights out of the candles by blowing it at a distance. Although it is very hard to catch a sorcerer, it is best for you starters not to deal with them. An expert one can instantly kill you or your soul.
I won't give too much information, just don't deal with them. Let the experienced one fight them.
On my next topic it will be about the horns of Engkanto Diabolicos...

Friday, August 22, 2008

Ang mga Uri ng Duwende

Sa susunod na lesson ko ay ukol sa mga duwende. Kung makikita niyo sa libro na pinagkaloob ko ay may mga orasyon para sa mga ito. Pero dapat magingat at hindi na lamang basta ginagamit ang mga orasyon at ritwal na ito. Kailangan niyo muna malaman kung ano ba ang mga characteristics ng mga duwende para hindi kayo malinlang. Malalaman niyo ito ayon sa kanilang kulay. At sa kanilang mundo ito ay para bang kanilang tribo.

Most ng mga duwende ay mga SINUNGALING. Kaya hindi dapat agad nagtitiwala dito kahit na may orasyon pa kayo. Huwag din basta uusal ng orasyon na galing sa kanila kung ang mga ito ay hindi "attached" sa iyo. Kontra din sa paniniwala na ang mga ito ay mahilig sa sigarilyo at alak ay ang mga ito ay mas napapakiusapan sa pagaalay ng manok. Ang mga ito ay nalulusaw sa asin at ang mga nanggugulo ay hindi natatagalan na marinig ang mga pangalan ng Diyos Ama.


Duwendeng Itim
:

Kontra sa paniniwala ng marami na ito ay nakasuot ng over all attire na black ay ang itsura ng mga duwendeng itim ay mahahalintulad sa mga taong grasa.. Nakakatawa pero totoo. Sila ay mukang madudumi, punit punit ang suot na para bang gawa sa telang itim. Sila ay nakayapak lamang at mayroong amoy na parang nabubulok. Ang mga ito ay kampon ng mga diablo at ubod ng sinungaling. Hindi dapat nagtitiwala agad at huwag na huwag agad tatanggap ng kung ano mang bagay mula sakanila. Mahirap kausapin at nanlilinlang na magpatikim ng kanin na itim upang ang iyong katawan o iyong kaluluwa ay kanilang maging alila.

Duwendeng Pula:

Neutral ang mga duwendeng pula. Mayroong mga mababait at mayroon naman mga ubod ng sama. Hindi dapat agad nagtitiwala dahil karamihan ay mga sinungaling. Sila ay tagapagturo ng mga orasyon at mahilig sa alay na manok. Strikto sa pagtuturo ng orasyon, hindi ka patutulugin hanggat hindi mo naisasaulo ang mga orasyon na naituro. Nagbibigay ng agimat. Madaling tawagin pero mahirap paalisin. Kapag ikaw ay nagustuhan ay lagi silang nagpapakita at sumusunod saan ka man magpunta. Nagpapatikim din ng kanin na itim na hindi mo dapat kainin.


Duwendeng Berde:

Ang mga ito ay mababait ngunit mahirap pakiusapan. Sila ay mahilig magpakita sa bata dahil ang mga ito ay natutuwa sa mga paslit. Alam nila ang mga mangyayari sa future at alam din ang mga lumalabas na numero sa sugal(jueteng, lotto), ngunit galit na galit sa mga ganitong bagay(sugal). Nagbibigay ng bulaklak sa palad na makapang-aakit sa sinumang babae. Nagtuturo ng kinalalagyan ng kayamanan kapalit ng alay. Nagtuturo ng gamit ng mga halaman at orasyon para sa kalikasan. Kapag sila ay tinawag gamit ang orasyon, sila ay nagpapakita ngunit nakaupo lamang at hindi ka kakausapin. Hindi rin titingin sa iyo at parang walang naririnig. Kumbaga medyo bastusin. Kaya kapag ito ay tatawagin at kkonsultahin ay gagamit kayo ng bata para kausapin ito. Pero magiingat dahil kapag natipohan ang bata ay maari ito maging "attached" sa bata at baka isama pa sa kanilang daigdig.


Duwendeng Puti:

Alagad ng Diyos. Malumanay magsalita at hindi gumaganti kapag inalipusta ng kapwa duwende. Nakapanggagamot ng pinakamalakas na barang ngunit namimili lamang sa kanyang tuturuan at pagpapakitaan. Tagapagturo ng mga orasyon at nagbbendesyon ng mga agimat para sa bilis, invisibility, lakas, at iba pa. Nagbibigay din ng bulaklak sa palad na makapang-aakit sa sinumang matipohan. Kapag hindi ka nagustuhan ay hindi na ulit magpapakita sa iyo.


Huwag tumawag ng ibat ibang nilalang sa loob ng iisang linggo lamang. At importante na tandaan ang kanilang pangalan at huwag na huwag gagawa ng kasunduan kahit na napakasimple lamang.


Siguro ay tama na ang mga impormasyon na iyan pandagdag sa kaalaman niyo. Minsan kapag ito ay tinawag ay sila na mismo ang nagtuturo sa iyo ng iyong gagawin. Alalahanin niyo na nasa lesson pa din tayo at hindi niyo pa puwede gamitin ang nasa libro. Sundin muna ang mga paghahanda at pagaralan mabuti ang turo sa inyo. Hindi basta basta ang makiugnay sa mga engkanto.

Monday, August 11, 2008

Gift From A Loyal Mentor "B"

I was given a little creature that will promise great luck in any gambling game that I will play. As its second tail grow longer, and so is my luck - that is the promise. Unfortunately, I was not taught of any ritual on how to acquire such creature. He just woke me up one night and asked me to find a bottle, and there he dropped a two tailed domestic lizard.

I was just instructed to feed it at a certain hour and to make it drink a tiny droplet of my own blood atleast once a week. Its eyes are white and when it turns black, it should never be exposed to sunlight anymore. I do not gamble and I am not sure if this creature is effective but perhaps might keep this creature for a while and give it to a worthy relative sometime soon. Here are some of the pictures, I will ask my nephew to take a clearer picture of it next time:


Monday, August 4, 2008

For the Spirits, Orasyon to Evil Spirits and the "Imperat"

Pampaamo ng espiritu:

"Jesus, Jesus, Jesus, Sta. Cruz, Espirito Niño, Cunctus Espiritus Umamo Keniac"


*Para sa mga espiritu na nasa paligid upang hindi gambalain at takutin.

*Sa proseso ng pagkakaloob ng espiritu bilang iyong taga-pagturo, ito ang orasyon na ginagamit upang maging maamo ang espiritu na pinagkaloob sa iyo. Dahil ang iba sa mga ito ay hindi agad susunod sa iyong panawag sa mga unang linggo ng pagkakaloob nila sa iyo.

*Ang mga mangkukulam naman na pinagkalooban ng espiritu ay gumagamit ng kabaliktaran ng orasyon na ito na kung saan ay pinapadama ng mangkukulam ang impyerno sa espiritu na siyang magpipilit dito na sundin ang gusto niya.

***
Para sa mga espiritu na nasa paligid upang hindi gambalain at takutin:

- Usalin lamang ng tatlong beses at sila ay mananahimik

***
Para sa mga espiritu na mapanggulo at ng sila ay patahimikin at paalisin sa isang lugar:

Ritwal:

- Lagyan ang isang baso na puno ng tubig ng sumusunod:
-pulang tela(ilalagay sa pinakailalim bago lagyan ng bigas)
-bigas
-krus na itim(nakatayo sa loob ng baso)
- Kakailanganin din ng maliit lamang na kutsilyo

Ilagay ang nasabing baso laman na ang tela, bigas at krus sa gitna ng bilog at maliit lamang na mesa na yari sa kahoy. Lumuhod, magsindi ng tatlong puting kandila at dasalin ang Pater ng tatlong beses.

Pagkatapos dasalin ang Pater, dasalin ang orasyon na ito:

"Jesus, Jesus, Jesus, Sta. Cruz, Espirito Niño, Cunctus Mal Espiritus Absum! Absum! Absum! Sika nga aggulgulo Absum!"

(Sika nga aggulgulo = Ikaw na gumagambala)

Dasalin ang orasyon ng tatlong beses at patunugin ang baso gamit ang maliit na kutsilyo ng tatlong beses gamit ang kanang kamay.

Ulitin ang proseso na ito ng 9 na beses. Kapag ang espiritu ay inaalog ang mesa upang matabig ang baso. Usalin ang orasyon na ito ng isang beses:

"Imperat Tibi Deus Pater + Imperat Tibi Deus Filius + Imperat Tibi Deus Espiritu Santo + Imperat Tibi Domini Criste, Eternum Dei Verbum Caro Factum Absum! Absum! Absum!"


Kapag ang baso ay kumulo ay demonyo ang nasa paligid, at kaya kumukulo ang tubig ay dahil pilit nitong inaalis ang Krus sa loob ng baso.

Kapag ito ang sitwasyon usalin ang dasal na ito:

"Imperat Tibi Deus + Imperat Tibi Mahestas Domine Criste + Imperat Tibi Deus Pater + Imperat Tibi Deus Filius + Imperat Tibi Deus Espirito Santo + Imperat Tibi Sacramentum Crucis + Imperat Tibi Fides Sanctorum Apostolorum Petri Et Pauli, Et Ceterorum Sanctorum + Imperat Tibi Martyrum Sanguis + Imperat Tibi Contentia Confessorum + Imperat Tibi Pia Sanctorum Et Sanctarum Omnium Entercesio + Imperat Tibi Kristiano Fidei Misteriorum Virtus + Imperat Tibi Jesu Nazareno + Imperat Tibi Virgen Maria. Absum In Nomina Adonay. Amen"

Patunugin ang baso gamit ang kutsilyo ng tuloy tuloy na sasabayan ng pagusal ng pangalan ng Panginoon "Jesus".

*Kalimitan ay hindi pa natatapos ang dasal ng "Imperat" ay natatalo na ang demonyo dahil na din sa hindi nila natatagalan na marinig ang orasyon.

*Pagkatapos gamitin ang baso kasama na ang mga laman nito ay tinatakpan ito ng plastic at binabaon sa lupa.

*Minsan kapag ang lahat ng orasyon ng "Imperat" ay nakompleto kasama na ng pagpapatunog ng baso ng sunod sunod ay nahihigop sila sa loob ng baso saka ikinukulong at binabaon sa lupa.


Sunday, July 27, 2008

For Supreme/Divine Protection

Pray this orasyon everyday at the hour of Christ's death and you will be safe from ALL harm and dangers induced by Men if your innocence is pure.

"domine deus meus ente esperabi salvame ab omnibus persequentibus me et libera me + si redidi retri buentibus mihi malum et dimisi hostilis meos vacuos + surge domine in furore tuo elevare indignans super hostilis meos et consurge ad me judicio quod mandasti + dominus iudicabit el gente judica me domine secundum hustitiam meam et secundum simplicitatem meam quae es en kenyac + confitebor domino secundum hustitiam eyyus et cantabo nomini domini A+G+L+A suprasumo +++ Amen."

OR

Write it on a new small white paper with a new pen and read it 7 times then insert it inside a scapular and wear it. And you shall not be harmed by any Man if your innocence is pure.

*Why does it say "if your innocence is pure"? The logic of this orasyon is to protect you from those you did not cause harm but means you harm. Confusing? Let's just say it will only work to those you did not cause harm but has no effect to those YOU caused harm and is making revenge.


Friday, July 25, 2008

Para sa Kapangyarihan ng Sariling Espiritu

Para sa kapangyarihan ng Sariling Espiritu upang labanan ang Mangkukulam, Mambabarang o Albularyo man:

"QUE SECOP DEUS MEUS DEUS NOTIR"

Sa hamon ng kalaban:

Bigkasin ang orasyon ng tatlong beses bago magorasyon pang-atake.

Kapag hinihila ang espiritu para sa komprontasyon:

Bigkasin ang orasyon at pilitin na huwag isara ang mga mata.

Kapag nahuli ang espiritu:

Bigkasin ang orasyon gamit ang dila o ang isip ng tuloy tuloy at magpumiglas hanggang makawala.

Para patayin ang kalaban na humuli:

Kapag nakawala at tinangkang huliin ulit. Itali ang kaliwang kamay sa lubid na itim na ginamit na panghampas sa likod ng isang magppenitensiya sa mahal na araw. Kapag nagkakaroon na ng koneksyon sayo at sa humuhuli sayo ay bigkasin ang "QUE SECOP DEUS MEUS DEUS NOTIR" ng tatlong beses at ang orasyon na "L..E..Meo..R...S..M..Ak..H.." o ang ibang orasyon na ang gamit ay katulad dito. Hawakan ang kutsilyo na binabad sa dugo ng siyam na itim na manok noong mahal na araw at nagtataglay ng 9 na pangalan at saksakin ang sarili. Kung sino man ang nanghuhuli sa iyo ay ang siyang tatanggap ng saksak.


Note:

-Ito ay mga halimbawa ng gamit ng orasyon na aking ibinigay. I don't suggest na gamitin ninyo ang mga ito lalo na ang panghuling instruction.

-Ang huling instruction at ang orasyon na nakapaloob dito ay galing sa demonyo. Ang 9 na manok na itim ay inaalay sa 9 na masamang espiritu sa mahal na araw, na tinatawag at inaalayan upang sila mismo ang magkonsagra sa kutsilyo na iyong magagamit.

-Ang orasyon na "L..E..Meo..R...S..M..Ak..H.." at iba pang orasyon na ang gamit ay katulad nito ay galing sa demonyo. Ito ay hindi sinusulat ng kompleto sa mga librito at minsan ay hindi talaga sinusulat at sinasaulo na lamang dahil na din sa sobrang kasamaan ng orasyon at ang puwedeng idulot ng mga ganitong klase ng orasyon.

Thursday, July 24, 2008

Questions From An Avid Reader

Greetings Filipino Sorcery,

 1. Isasangguni ko po lamang sa inyo ang tamang pagbigkas sa mga termino na ito:
  • Melech
  • Placent
  • Faciat
  • Cibum
  • Facti

 1. Itatanong ko rin po kung ano ang ibig sabihin ng “+++” na sumusunod sa salitang “In nomina” sa orasyon.

 1. Kung hindi ko po alam ang mga pangalan ng mga taong naninira sa amin, tatalab pa rin po ba ang bisa ng orasyon kung tukuyin ko na lamang na “silang lahat na naninira at namiminsala sa amin”?

Salamat po sa inyong pagbibigay linaw sa mga bagay na ito.

Magandang araw po!

red


Sagot:


1. Pronounciation:
 • Melech = Melek
 • Placent = Plasent
 • Faciat = Fasyat
 • Cibum = Sibum
 • Facti = Fakti
2. The three Crosses:

-Ang "+++" ay "Patris et Fili Jesu Cristi et Spirito Sancti". Eto ay kumbaga parang secret code o kaya naman minsan ay shortcut, o para hindi mabigkas ng iba at hindi makompleto ang orasyon dahil hindi alam kung ano ba ang tatlong krus na ito. Minsan naman ay eto ay nangangahulugan na kailangang mag sign of the cross ng tatlong beses pero usually ay "Patris..." ang meaning nito.

3. Ang hindi pag tukoy sa object ng orasyon:
- Importante na malaman ang pangalan. Pero sa orasyon na pinagkaloob saken para sa pangkalahatan ay hindi na kailangan ng pangalan. Kung ano ang rason ay hindi mo na dapat alamin. Dahil ang mga orasyon ay dapat isang misteryo lamang at hindi kiniquestion kung bakit ganito, bakit ganyan etc.. Dahil pag kiniquestion mo ang orasyon na pinagkaloob sayo ay ibig sabihin lamang nito ay hindi ka nagtitiwala dito, na siyang ikawawala ng bisa ng orasyon sayo.

Monday, July 21, 2008

Calavera of "E"

That old man who is nothing but a servant of Satan has something that I don't have. A type of mystical "stone" that is just very painful and hard to break. It was something not taught to me and something I am ashamed to confide to my elder.

So I decided that I have to use my very least desired method which is the Calavera. It's been years since the last time I used it and I always take this as my last choice. The name of this spirit is "E". The first thing that should be done is to go to a cemetery chapel, kneel and offer an orasyon with the calavera in hand. I should then go straight to my ritual area after the prayer.

And then I call him by fumigating his calavera with a certain plant, lighting three small candles all bound together by an orasyon written on a paper. I light the candles and mention another orasyon. I then call his name 9 times and if he does not appear to me or whisper to my ears. I throw another kind of leaves to the fumes and mention the three sacred names which represents the three candles bound together, to force and torture "E" to appear and do what I ask.

All this I will do tomorrow at 3pm. And after that, no more orasyons will be uttered out of that old man's mouth.

Friday, July 11, 2008

Orasyon Kontra Kulam, Mal-Espiritus at Engkantos

Along with the San Benito Medallion this is a potent orasyon to confront, torture and command Witches, Evil Spirits and Engkantos. And that is not its only purpose because it has a variety of usage depending to its specified instruction.

The Orasyon:

"Cruz Sancti Pater Benedicti, Cruz Sancti Sit Mihi Lux Nun, Draco Sit Mihi Duc Vade Retro Satana Nun Cam Suadeas Mihi Van Sunt Malia Quas Libas Ipse Venena Bibas."


Another instruction:

If you saw a witch in a cemetery, make three crosses on the cemetery entrance ground using the medallion and recite the orasyon per cross. And the witch will not be able to leave the grounds of the cemetery unless the crosses faded away from the ground.

Another one:( Proteksyon sa Masamang Tao)

If a person is going to attack you. Hold the medallion very tight and recite the orasyon three times as fast but clearly as you can and then stomp your left feet on the ground three times. The attacker will lose his mind(disoriented, confused) and will stay away from you.

-These are just two of the many things the medallion and its orasyon can do.

Saturday, July 5, 2008

To Temporarily Free Yourself From the Power of a Witch

This orasyon will free you from witchcraft but only when the witch has not yet tied or binded the power string to the doll. You can also use this orasyon whenever you feel that you are "actually" being harmed by a witch or a spell is being casted upon you(example: you feel like something is hitting you hard with a stick or throwing stones at you from nowhere ET AL). This orasyon is one of the many orasyons that I have that will TEMPORARILY dispel the power of a witch over you. Use it with great courage and with great trust in God and with his Angels. If purity of oneself is kept, the orasyon will be in its great power that if used, the doll will throw away its self from the hands of a witch and she/he wont be able to touch the doll as long as the orasyon has its effect.

The orasyon:

"ENOR IMETEROM ELLORUM AD DEUM EGOSUM EN MARIS SUBTUM PER DEUM SALBA ME"

Wednesday, July 2, 2008

I Want Your Updates
Has anybody finished or even started making their wheel yet?

Saturday, June 28, 2008

Mata Tres Personas Orasyon"ARAM, AKDAM, ACSADAM, ABESTE, ABITE, ABETEM’."


Same medallion and librito implementations...

Friday, June 27, 2008

Barang o Gamod de Manika

For the experienced:

(mid 90's; the time when I was just starting)

And the bearded man(mentor) said "Make yourself a black doll without bottoms (et al..instructions) and use it to your brother this tuesday". I said NO, I can't. And then the bearded man which name is E. said "Just one prick of needle...".

The orasyon:

"C... Christum E... D.. V... S.. M... M... Virginem P... C . . . Amen."


After a couple of days, the bearded man appeared again and said "make yourself 3 more black dolls and use it to your neighbor(who that time did me harm) but first, prick a second needle to your brother".

I consulted the red dwarf and he said "If you don't want to hurt your brother then go to church and put _____ at the statue of Saint _____ and you will never have to hurt your family for your witchcraft/barang to be powerful and take effect... "


Friday, June 20, 2008

For Family

The orasyon:

"Domine Jesu Christe, qui Maria et Jose subdetus, qui vivis et regnas en saecola saecolorum, familia sancte Emamil salvamos. Amen."

Recite with Pater Noster, Ave Maria and Orasyon Fatima to stop arguments in family.

So far this is what I have. But I will look into my other libritos for other orasyons.

Thursday, June 19, 2008

Parmacio

That's the name of the old man who attacked me the other night. He's a well known Albularyo in their area which is just one tricycle away from us. My relatives and I know that he curse people so they would come to him for healing and "donations". He curse people and blame it on us. He probably have found out about my mentors already that night. Yes he's strong but wouldn't last very long when you know what you are doing. He is like "other" typical Albularyos.. Curse and heal. And each and everytime they do that cycle, they become less and less effective. Well, he's very old and his time is near. He is not someone to worry about.

Moving on to our wheel. I only saw ONE person who has been making progress of actually understanding what my instructions are. He even mailed me a picture of his perception of the wheel and if he's the only one interested then he's the only one who will learn more about it.

Now, you need to know that this wheel is not just an accessory of sorcery. This wheel is devotedly used by a person whose main practice is returning things that are lost/stolen or making people pay their dues etc. The ritual of this wheel is divided into three orasyons.

1. Orasyon to return stolen goods
2. Orasyon to force people to pay their dues
3. Orasyon to cause sickness to thieves and people who owes you money/things

Remember, you can't just use this wheel once and throw it away.

Update me with your wheel.

Tuesday, June 17, 2008

Making a Person See a Leaf or Play Money as Real Money

To cause an illusion that will make other person see a leaf or a fake money as real money. This illusion will only last for three hours.

(since we have unworthy eyes around then i'm not revealing the complete orasyon; translated from my native language; i indicated my own testament of usage; year 1995 or 1996)Taught by a red dwarf and the teaching is:

Kapag nagigipit:(when in great need*[of money])

Ang orasyon:

"Desumo D. "

Pick a leaf from an old Banyan tree but if that tree is not around then I understand, and just find a tree which bears sour fruit and use its leaf instead. Fold the leaf three times, say the orasyon three times and tap the folded leaf with your right index finger three times. Hold the leaf with your right hand and close your fist.

You should immediately go to the place where you should buy and ask for the price of what you need to buy. Once they mention the price then they will see the leaf as money larger than what they mentioned. *Never open your fist unless the person have already mentioned the price. Pay and leave. The leaf will go back to its form after three hours.

And so I tried, i closed my eyes did the instruction but when I opened my eyes all I saw was crumpled leaf. I called the dwarf which name is B. and confided to him what happened and he said:

Only the person who will receive the payment will see it as money.

And then I asked if I can use play money and he said yes but if only tried 7 times and was successful.

I repeated the instruction and went to a clothing store and bought pants which costs about 500 pesos and was successful. And I never tried its wonder ever again.


(From now on if possible, I will include my testament of usage and all other information which is still in my memory to prove those who believe of its effect and as source for those who are studying our own occult culture. And that I will post shorcuts of the orasyon so that those who are arrogantly not worthy can never use it.)

An Almost Battle with an Albularyo

Last night I was almost confronted. I was already sleeping when it happened. He pulled my right hand and shook it really hard, and then his words came out of my mouth which was "kunakon ket!"("sabi ko na nga eh!") then he placed either an amulet or a special stone on the palm of my hand which felt burning and agonizing. I was about to recite an orasyon which is "A. P. A. C. Domini. P. Egosum"but he stopped. And everything was normal again.

I'm still amazed and baffled how fast that old man could come and go. And why he didn't continue... What scares me most is that maybe the old man knows who I am and decided to stop.. Maybe not.. But I'm still worried that someone has the ability to penetrate into my private barrier which I thought powerful enough to protect me.

I think I'm in need to consult my mentors again for it and I might add pending requests with my questions. But for now let us continue with our magic wheel. If you will not update me with the construction of your wheel then it is nonsensical to give further instructions.

Monday, June 16, 2008

Orasyon to the Medallion of "7 Arkangeles"

"CAET2 DEUM2 EGOSUM SISAC MAGNISI PISAK LISAC MAGNISI PISAK SPIRITU SANCTO METAM BENEDICTUM EGOSUM SPIRITUM GRATIAM SANCTUM MEYMIAN DEUS MEORUAM DEUS MOLUM MEKUM VENITE EGOSUM PORTITILLO SUSPENDIDO EGOLIS2 NIVIT PACEM ADORABIT DEUM PATREM BONUM REGSIT EGUSUM DEUS GABINIT"

- to the experienced carrier of the medallion. this is the prayer that will open the power of the 7 arkangeles medalyon.

Sunday, June 15, 2008

The Wheel That Will Force Thieves and Those Who Owes You Material Things To Return It To You

I would like you to make a wheel made from 6 straight woods or sticks. It should be atleast 12-14 inches long. Use only black thread or lace to tie it. The wheel should have a strong stand so it will not fall when you turn it. For now, that is what you need to do. Make yourself a wheel. After that I will teach you the orasyon which you will tie unto each ends of the sticks of the wheel. And then the ritual that will complete it.

I wish I can show you my aunt's wheel but unfortunately, my cousin, her successor won't allow me to reveal/show it.

Monday, June 9, 2008

The Wheel That Will Force Thieves and Those Who Owes You Material Things To Return It To You

I read a request and I was convinced by his story that he needed help. So I will teach you a ritual that use an orasyon wheel which you will construct yourself. The wheel shall force those who stole or owe things or generally, money from you, to return it. The wheel is not the ritual itself. The wheel is just a part of the ritual.

I have proven this wheel to be effective and was actually a division of expertise by my aunt who already passed away. Her daughter is her successor and although immersed in modern society, she still use it.

Just come back for piece by piece instructions.

The Divine Language

"The Divine Language is God's language. It is spoken even before everything existed. Nature understand it and Adam was infused with it. And by this language, Adam was able to communicate with everything God has created. "

- Meditate on this teaching and you will learn the secrets of the orasyons.

Monday, June 2, 2008

Another Use for The San Miguel Orasyon and Medallion

As instructed:

"If you are afraid that your sorcery will come back to you or if you feel that "albularyos" is going to confront you then get two pictures of yourself and place it between two San Miguel Medallions, if your picture is not available then you can write your name on a white paper and substitute it for your image. Place red candle over it, light it and pray the orasyon(Orasyon to the medallion of San Miguel)."

Sunday, May 25, 2008

Orasyon to the Medallion of San Miguel
Orasyon to the medallion of San Miguel. If charged with the
orasyon specified, this will protect the wearer from danger
and will literally block all forms of sorcery if worn around
the neck. If enemies will attack, he should hold the
medallion and stomp his left foot three times and i assure you
that the enemies will stop and never continue to attack."San Miguel Arkangel(arkanghel), defende
nos in praelio. Senos amparo contra
pravitas et asechanzas del diabolus.

Repremale Deus,ako ay nanalangin sa iyo
Panginoon(I pray to you O Lord), et tu
prinsipe de milicia celestial, arroha
al infierno con vestra divino poder,
Satanas et alos ceteri espiritu malignos
quisnam andan dispersos por el mundo para

la perdicion delas animas. Amen."

I hope the person who asked me for this orasyon
already knows what to do with it. The ritual, time and
day of abstinence.

To Stop Bleeding

I used this today and I am allowed to share it. It might be useful for you one day. Whisper it three times over the wound with faith. As to any orasyons, whisper it in a way that you can barely hear it.


"Con el sangre de Adan, mors mortis ay orior. Con el sangre de Kristo, buhay ay nagsimula. O sangre, subsisto emanio et effundo. In nomina +++. Amen. "

Saturday, May 24, 2008

Orasyon For Great Comprehension and Memory

This orasyon if prayed everyday discreetly and with passion will cause great mental comprehension and good memory. Recite it with your left hand touching the temple of your head.


"Pax domine nostri angeli do do do pericot deus simpeterni omnipotente griyego jata Jesus salvame egoverbum Christum pactum mihi concentracion cera poderosa et mihi memoria sera magnus el Melech neeman."(7x)

Wednesday, May 21, 2008

For Success to Your Plans and Personal Undertakings

Pray this orasyon if you want to be successful with your plans that will do you GOOD. I think this has to be the appropriate orasyon to what most readers request to me -- orasyon for finding and getting a job.

Recite this orasyon three times, kneeling and facing the sunrise and you will be successful in your undertakings:

"quis similis tus en fortibus domine quis similis tus magnificus en sanctitate terribilis atque laudabilis et faciens mirabilia"(3x)

followed by this orasyon:

"Santo expiditus ego ore vobis bendigame et socorro mihi per meus entencio (your plan). in nomina Jesus. Amen."(1x)


Then trust God that you will be successful, for this orasyon is of Most Divine origin.

Monday, May 19, 2008

For Enemies

This very powerful and sacred orasyon is for enemies who has caused you great harm. Enemies who talks about you, treat you inferiorly, insults you and so on and so forth. You can copy it to your notebook specifically for orasyons but if you are in need to use it, you can either memorize it or write it in a new white paper and read it. My mentor noted "isubli na ti inaramid da pito nga beses..para maritna da kada oras ti aldaw."(it will return to them the harm they did to you seven folds..so they will feel it every hour of the day.).

Ritual:

Start at tuesday. Light three black candles at sunset or at midnight. If you don't have black candles then use white. Very much better if recited infront of Sta. Barbara. First is to offer three Pater Noster and three Ave Maria. Then recite the orasyon 9 times without anger in your heart but an emotion of finding help and justice.

The Orasyon:

"Infinem pro Melech intelehentiae David dixit insipiyens en corde suo non est deus korupti sunt et abominabiles facti sunt en iniquitatibos non est qui faciat bonum, deus de caelo prospexit en filios hominum ut videat si est intelehens aut, requirens deum omnes declinaverunt simul inutiles facti sunt non est qui faciat bonum non est usque ad unum, nonne siyent omnes, qui operantur iniquitatem qui devorant plebem meam ut cibum panis deum non invocaverunt illic trepi dabunt timore ubi non siya ay naging timor quoniam deus dissipavit ossa eorum qui hominibus placent confusi sunt quoniam deus sprevit eos, quis dabit ex siyon salutare Israel dum convertit Deus captivitatem plebis suwae exultabit Jacob et Yaetabitur Israel. Sade sade sade. In nomina +++. Amen"

Then extinguish the three candles not by blowing it but by the use of your fingers from your left hand. Hide the candles. You do this for seven days. And then you can continue it as long as you want. Every after ritual, you should hide the orasyon written in paper inside a bible.

If you started the first day at 6pm then do the whole 7days at 6pm. For the spirits will always expect you to do the prayer at that very same time.

The orasyon have tagalog words mixed in it. It was ilocano but i translated it to tagalog anyway.

Wednesday, May 14, 2008

Second Chance

One girl who sent me a message convinced me to once again reopen my site to the public. But now things will be different. First of all, if you don't want what you are seeing here then get the hell out of my site. Second, enough of fighting in my chatroom, dont act like a bunch of retarted children. Third, no more sharing of orasyons and rituals in my chatroom, if you have an orasyon or ritual in mind then mail it to me and I will post it qouting the contributor's name. And lastly, stop comparing your knowledge to me. I admit that I don't know everything but all sorcerers, witches and healers have different methods, your method is completely different to mine so stop comparing it!

I will start praying an orasyon that will cause great misfortune to those who will disrespect me again. So beware and think before you even say anything.